Κλιμαστισμός

Κλιματισμό διαθέτουν όλα τα δωμάτια για ζεστό ή κρύο αέρα. Όλα τα μηχανήματα είναι λειτουργικά και καθαρισμένα με ειδικό φάρμακο από εξειδικευμένο συνεργάτης μας, στους χρόνους που αναφέρει ο κατασκευαστής.